งานทะเบียนและวัดผล

Text Box: ระเบียบการขอเอกสาร
Text Box: 1. ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาไทย (ใช้ในการขอทุนการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ)
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ (ใช้ในการขอวีซ่าไปต่างประเทศ)
   3. ใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย หรือ ปพ.1 (จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 / 
     ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น/ ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ 
     สถาบันการศึกษาอื่นๆ)
   4. ใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ Transcript ( ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา         
     นานาชาติหรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ)
5. ใบรับรองการศึกษา หรือ ปพ.7 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือ ม.6 ที่ต้องการ สมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอื่นก่อนสำเร็จการศึกษา)
6. การขอลาพักการเรียน / การลาออก
7. การขอทำบัตรประจำตัวผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู (กรณีบัตรเก่าสูญหายหรือชำรุด)
*** หมายเหตุ ข้อที่ 1 – 6 จะได้รับหลังจากยื่นแบบคำร้องแล้ว 3 วันทำการ ข้อที่ 7 จะได้รับในวันเดียวกัน ***