อาจารย์ชารินี  บุญเย็น
งานทะเบียนผลการเรียน
ประถมศึกษา

อาจารย์จันทิมา  จันทรประสาท
งานทะเบียนผลการเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์อุไรพร   สำรวลรื่น
งานทะเบียนผลการเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

อาจารย์ถวิล  วงษ์สุรินทร์
งานทะเบียนผลการเรียน
ประถมศึกษา

อาจารย์สุรัชนี  ตราบดี
นายทะเบียน
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

Text Box: บุคลากร