แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Text Box: ติดต่องานทะเบียนและวัดผลได้ที่ อาคารสิรินาถ ชั้น 2
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 7.00 น. – 16.00 น.
โทร. 02-637-1852 ต่อ 6051 หรือ 1866
Email : registry@bcc1852.com

 

ประกาศ

นักเรียนชั้น  ม.1 – ม.6

ตรวจสอบผลการเรียนกลางภาคเรียน

ที่ 1/2563

ได้ตั้งแต่ 21 ก.ย. – 2 ต.ค. 2563

ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน