แบบคำร้อง

 

ประกาศนักเรียนชั้น  ม.1 – ม.6

 

ตรวจสอบผลการเรียนกลางภาคเรียน

ที่ 1/2562

ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2562

ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

 

ระเบียบการขอเอกสาร

นักเรียนที่จะขอเอกสารที่ต้องติดรูปถ่าย

นักเรียนต้องนำรูปถ่ายขนาด 3x4 cm

มาก่อนที่จะขอเอกสารได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Text Box: ติดต่องานทะเบียนและวัดผลได้ที่ อาคารสิรินาถ ชั้น 2
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 7.00 น. – 16.00 น.
โทร. 02-637-1852 ต่อ 6051 หรือ 1866
Email : registry@bcc1852.com